Bloc-Notes
index précédent suivant

Marc, § 4

 

Marc, 4
1

Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. Καὶ συνήχθη (N συνήχθη → συνάγεται) πρὸς αὐτὸν ὄχλος πολύς, (N πολύς → πλεῖστος) ὥστε αὐτὸν ἐμβάντα (N ἐμβάντα εἰς τὸ πλοῖον → εἰς πλοῖον ἐμβάντα) εἰς τὸ πλοῖον καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ: καὶ πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦν. (N ἦν → ἦσαν)

Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque, sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage.
2 Καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ,
Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement :
3 Ἀκούετε: ἰδού, ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ (N τοῦ → –) σπεῖραι:
Écoutez. Un semeur sortit pour semer.
4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν, ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό.
Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin : les oiseaux vinrent, et la mangèrent.
5 Ἄλλο (N Ἄλλο δὲ → Καὶ ἄλλο) δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες, ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν: καὶ εὐθέως (N εὐθέως → εὐθὺς) ἐξανέτειλεν, διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς: Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre ; elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond ;
6 ἡλίου (N ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος → καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος) δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.
7 Καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι, καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν. Une autre partie tomba parmi les épines : les épines montèrent, et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit.
8 Καὶ ἄλλο (N ἄλλο → ἄλλα) ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν: καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξάνοντα, (N αὐξάνοντα → αὐξανόμενα) καὶ ἔφερεν ἐν (N ἐν...ἐν...ἐν → ἓν...ἓν...ἓν) τριάκοντα, καὶ ἐν ἑξήκοντα, καὶ ἐν ἑκατόν.
Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta trente, soixante, et cent pour un.
9 Καὶ ἔλεγεν, Ὁ (N Ὁ ἔχων → Ὃς ἔχει) ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. Puis il dit : Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.
10 (Π) Ὅτε (N Ὅτε δὲ ἐγένετο καταμόνας ἠρώτησαν → Καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας ἠρώτων) δὲ ἐγένετο καταμόνας, ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὴν (N τὴν παραβολήν → τὰς παραβολάς) παραβολήν.

Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les paraboles.
11 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὑμῖν δέδοται (N δέδοται γνῶναι τὸ μυστήριον → τὸ μυστήριον δέδοται) γνῶναι τὸ μυστήριον τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ: ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω, ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται:
Il leur dit : C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu ; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles,
12 ἵνα βλέποντες βλέπωσιν, καὶ μὴ ἴδωσιν: καὶ ἀκούοντες ἀκούωσιν, καὶ μὴ συνιῶσιν: μήποτε ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς τὰ (N τὰ ἁμαρτήματα → –) ἁμαρτήματα. afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur soient pardonnés.
13 Καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην; Καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε; Il leur dit encore : Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ?
14 Ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει. Le semeur sème la parole.
15 Οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδόν, ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, καὶ ὅταν ἀκούσωσιν, εὐθέως (N εὐθέως → εὐθὺς) ἔρχεται ὁ Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον ἐν (N ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν → εἰς αὐτούς) ταῖς καρδίαις αὐτῶν. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée ; quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux.
16 Καὶ οὗτοί εἰσιν ὁμοίως (N ὁμοίως → –) οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι, οἵ, ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον, εὐθέως (N εὐθέως → εὐθὺς) μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν, Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux ; quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie ;
17 καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν: εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, εὐθέως (N εὐθέως → εὐθὺς) σκανδαλίζονται.
mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute.
18 Καὶ οὗτοί (N οὗτοί → ἄλλοι) εἰσιν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι, οἱ (N οἱ τὸν → οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν) τὸν λόγον ἀκούοντες, (N ἀκούοντες → ἀκούσαντες)
D'autres reçoivent la semence parmi les épines ; ce sont ceux qui entendent la parole,
19 καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος τούτου, (N τούτου → –) καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου, καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσιν τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse.
20 Καὶ οὗτοί (N οὗτοί → ἐκεῖνοί) εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον, καὶ παραδέχονται, καὶ καρποφοροῦσιν, ἐν (N ἐν...ἐν...ἐν → ἓν...ἓν...ἓν) τριάκοντα, καὶ ἐν ἑξήκοντα, καὶ ἐν ἑκατόν.
D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre ; ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, trente, soixante, et cent pour un.
21 (Π) Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Μήτι ὁ (N ὁ λύχνος ἔρχεται → ἔρχεται ὁ λύχνος) λύχνος ἔρχεται ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην; Οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν ἐπιτεθῇ; (N ἐπιτεθῇ → τεθῇ) Il leur dit encore : Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau, ou sous le lit ? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier ?
22 Οὐ γάρ ἐστίν τι (N τι κρυπτόν ὃ ἐὰν μὴ → κρυπτόν ἐὰν μὴ ἵνα) κρυπτόν, ὃ ἐὰν μὴ φανερωθῇ: οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον, ἀλλ’ ἵνα εἰς (N εἰς φανερὸν ἔλθῃ → ἔλθῃ εἰς φανερόν) φανερὸν ἔλθῃ.
Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour.
23 Εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
24 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Βλέπετε τί ἀκούετε. Ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν, καὶ προστεθήσεται ὑμῖν τοῖς (N τοῖς ἀκούουσιν → –) ἀκούουσιν.
Il leur dit encore : Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour vous.
25 Ὃς γὰρ ἂν (N ἂν ἔχῃ → ἔχει) ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ: καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.
Car on donnera à celui qui a ; mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a.
26 (Π) Καὶ ἔλεγεν, Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, ὡς ἐὰν (N ἐὰν → –) ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς,
Il dit encore : Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre ;
27 καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος βλαστάνῃ (N βλαστάνῃ → βλαστᾷ) καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός.
qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment.
28 Αὐτομάτη γὰρ (N γὰρ → –) ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα πλήρη (N πλήρη → πλήρη[σ]) σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ.
La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi ;
29 Ὅταν δὲ παραδῷ (N παραδῷ → παραδοῖ) ὁ καρπός, εὐθέως (N εὐθέως → εὐθὺς) ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός.
et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là.
30 (Π) Καὶ ἔλεγεν, Τίνι (N Τίνι ὁμοιώσωμεν → Πῶς ὁμοιώσωμεν) ὁμοιώσωμεν (Β ὁμοιώσωμεν → ὁμοιώσομεν) τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ; Ἢ ἐν ποίᾳ (N ποίᾳ παραβολῇ παραβάλωμεν αὐτήν → τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν) παραβολῇ παραβάλωμεν αὐτήν;
Il dit encore : A quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous ?
31 Ὡς κόκκον (N κόκκον → κόκκῳ) σινάπεως, ὅς, ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότερος (N μικρότερος → μικρότερον ὂν) πάντων τῶν σπερμάτων ἐστὶν (N ἐστὶν → –) τῶν ἐπὶ τῆς γῆς:
Il est semblable à un grain de sénevé, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre ;
32 καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει, καὶ γίνεται πάντων (N πάντων τῶν λαχάνων μείζων → μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων) τῶν λαχάνων μείζων, καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν.
mais, lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre.
33 Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, καθὼς ἐδύναντο (N ἐδύναντο → ἠδύναντο) ἀκούειν:
C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre.
34 χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς: κατ’ ἰδίαν δὲ τοῖς μαθηταῖς (N μαθηταῖς αὐτοῦ → ἰδίοις μαθηταῖς) αὐτοῦ ἐπέλυεν πάντα.
Il ne leur parlait point sans parabole ; mais, en particulier, il expliquait tout à ses disciples.
35 (Π) Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὀψίας γενομένης, Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν.
Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : Passons à l'autre bord.
36 Καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον, παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ. Καὶ ἄλλα δὲ (N δὲ πλοιάρια → πλοῖα) πλοιάρια ἦν μετ’ αὐτοῦ.
Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait ; il y avait aussi d'autres barques avec lui.
37 Καὶ γίνεται λαῖλαψ ἀνέμου (N ἀνέμου μεγάλη → μεγάλη ἀνέμου) μεγάλη: τὰ (N τὰ δὲ → καὶ τὰ) δὲ κύματα ἐπέβαλλεν (Β ἐπέβαλλεν → ἐπέβαλεν) εἰς τὸ πλοῖον, ὥστε αὐτὸ (N αὐτὸ ἤδη γεμίζεσθαι → ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον) ἤδη γεμίζεσθαι.
Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà.
38 Καὶ ἦν (N ἦν αὐτὸς ἐπὶ τῇ → αὐτὸς ἦν ἐν τῇ) αὐτὸς ἐπὶ τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων: καὶ διεγείρουσιν (N διεγείρουσιν → ἐγείρουσιν) αὐτόν, καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα;
Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent : Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?
39 Καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ, καὶ εἶπεν τῇ θαλάσσῃ, Σιώπα, πεφίμωσο. Καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.
S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer : Silence ! tais-toi ! Et le vent cessa, et il y eut un grand calme.
40 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί δειλοί ἐστε οὕτως; (N ἐστε οὕτως; Πῶς οὐκ → ἐστε; Οὔπω) Πῶς οὐκ ἔχετε πίστιν;
Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?
41 Καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν (N ὑπακούουσιν → ὑπακούει) αὐτῷ;
Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres : Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?